საინფორმაციო წერილი

სს „ბანკი რესპუბლიკა“ ასხვისებს მის საკუთრებაში არსებულ სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 204396377) აქციებს, რაც შეადგენს სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს მთლიანი კაპიტალის 42,0328 %-ს.

მყიდველს წარმოადგენს სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 204542003), ნასყიდობის თანხა შეადგენს 3,196,546 (სამი მილიონ ასორმოცდასამიათას ოთხასორმოცდაექვსი) ლარს, რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სახის გადასახადს. მყიდველის მიერ   ნასყიდობის თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს აქციების მყიდველისათვის გადაცემიდან ერთი სამუშაო დღის ვადაში.

 

 

Last Updated on 06.06.2014  
CALL CENTER

+995 32 2315809
+995 32 2314999
Who's Online

 101 სტუმარი ათვალიერებს საიტს